“Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας [έκδοσης, ιστοσελίδας, ταινίας κλπ] δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνον των δημιουργών, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτό”. “The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein”.
 


ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “MythEYROlogy” ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ERASMUS+

Το σχολείο μας έχει αναλάβει την οργάνωση για την υλοποίηση του εγκεκριμένου ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ με τίτλο: «Myths in our school as common value of European culture heritage», ως συντομογραφία MythEUROlogy. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν άλλα πέντε ακόμη σχολεία:

1. Το Miejska Szkoła Podstawowa nr 6 w Knurowie im. Królowej Jadwigi που βρίσκεται στην πόλη Knurów της Πολωνίας.

2. Το 52 primary school ‘Tsanko Tserkovski’ που βρίσκεται στην πόλη Σόφια της Βουλγαρίας.

3. Το Δημοτικό Σχολείο Πολεμίου που βρίσκεται στην πόλη Πολέμι της Κύπρου.

4. To Istituto Comprensivo “Melanzio-Parini”, που βρίσκεται στην πόλη Montefalco της Ιταλίας.

5. Το Scoala Gimnaziala Sfantul Andrei, που βρίσκεται στην πόλη Braila της Ρουμανίας.

WEBSITE OF THE ERAMSUS+ PROJECT “Myths in our school as common value of European culture heritage” – MythEUROlogy

Our school has undertaken the organization for the implementation of the approved European project Erasmus +: “Myths in our school as common value of European culture heritage”, as the abbreviation MythEUROlogy. Five more schools are participating in this project:

  1. Miejska Szkoła Podstawowa nr 6 w Knurowie im. Królowej Jadwigi, located in Knurów, Poland.
  2. 52 primary school ‘Tsanko Tserkovski’, located in Sofia, Bulgaria.
  3. The Elementary School of Polemi, located in Polemi, Cyprus.
  4. The Istituto Comprensivo “Melanzio-Parini”, located in Montefalco, Italy.
  5. Scoala Gimnaziala Sfantul Andrei, located in Braila, Romania.
Αυτή η εικόνα δεν έχει ιδιότητα alt. Το όνομα του αρχείου είναι Erasmus.jpg

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ;

Τα τελευταία χρόνια, ως δάσκαλοι, βιώνουμε ότι οι μαθητές μας δεν είναι πρόθυμοι να αποκτήσουν νέα γνώση, αν δεν προσφέρεται με καινοτόμους και ενδιαφέροντες τρόπους. Στην πραγματικότητα, η νέα γενιά (όπως συνηθίζεται να λέγεται  Generation-Z απορροφά καθημερινά νέες πληροφορίες μέσω οπτικής αντίληψης που έχει διάρκεια προσοχής 8 δευτερολέπτων. Οι σημερινές σχολικές κοινότητες αποτελούνται από μαθητές από διαφορετικό πολιτιστικό υπόβαθρο (δημιουργώντας ένα δύσκολο μαθησιακό περιβάλλον), με αποτέλεσμα οι μαθητές μας θα ζουν σε μια πολυπολιτισμική κοινότητα.

Από την άλλη, ούτε η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών ούτε τα προγράμματα σπουδών του σχολείου επικεντρώνονται στην πολιτιστική πολυμορφία ή στην οπτική αναπαράσταση της γνώσης  (τουλάχιστον όπως θα ήθελε η γενιά Generation-Z).

Για να ξεπεράσουμε αυτά τα εμπόδια, είχαμε την ιδέα να μελετήσουμε τοπικούς μύθους που παρέχουν το πεδίο της χρήσης καινοτόμων τρόπων για να α) πετύχουμε τους στόχους του προγράμματος σπουδών, β) να εισαγάγουμε στους μαθητές  την κοινή ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά που θα μας βοηθήσει να μάθουμε να ζούμε σε μια πολιτιστική διαφορετική κοινότητα. Το Πρόγραμμα στηρίχτηκε στην τελευταία επιστημονική πρόοδο στον τομέα της Μυθολογίας και την εκπαιδευτική της αξία. Υπάρχουν σημαντικές ενδείξεις ότι η χρήση των μύθων ως εργαλείο διδασκαλίας και ως εκπαιδευτική προσέγγιση στη μάθηση μπορεί να ενδυναμώσει τους εκπαιδευτικούς στο συνολικό εκπαιδευτικό έργο τους λόγω της βαθύτερης γνώσης της αξίας των μύθων και εξαιτίας της αγάπης των παιδιών για το μαγικό κόσμο της μυθολογίας. Τα παιδιά είναι επίσης εξοικειωμένα στους μύθους μέσω σύγχρονων ηλεκτρονικών παιχνιδιών και ψηφιακής πραγματικότητας, όπως επίσης και σε πολλές περιπτώσεις μέσω των αφηγήσεων του ευρύτερου περιβάλλοντός τους. Υπάρχουν δύο τρόποι για να εξοικειωθείτε με έναν άλλο πολιτισμό. Είτε μέσω βιβλιογραφικής έρευνας είτε μέσω της βιωματικής προσέγγισης με την επίσκεψη στο πραγματικό μέρος όπου εξελίχθηκε ο πολιτισμός. Είναι αρκετά προφανές ότι με την επίσκεψη σε έναν τόπο, το σχετικό πεδίο της έρευνας γίνεται πιο οικείο στους ερευνητές και έτσι η γνώση μπορεί να μεταφερθεί άμεσα.

Στο MythEUROlogy, οι εκπαιδευτικοί θα μεταφέρουν αυτές τις γνώσεις στους μαθητές, στις οικογένειές τους και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον με την ενίσχυση των κοινών πτυχών της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς που προάγει τη συνοχή μεταξύ των πολιτών και εξαλείφει κάθε περίπτωση διάκρισης και αποκλεισμού.

WHAT IS THE INSPIRATION OF THE PROJECT?

In recent years, as primary teachers, we have been experiencing that our pupils are not eager to acquire new knowledge, if it not “served” through innovative and interesting ways. In fact, the so called Generation-Z absorbs tons of new information every day through visual perception and has an attention span of 8-seconds. Secondly, nowdays school communities consist of pupils from different cultural background (creating a difficult to handle learning environment), so future needs of our pupils will be to live and act in a multi-cultural community.

On the other hand, neither the teachers’ training nor the school’s curricula focus in cultural diversity or on visual representation of knowledge (at least as Generation-Z could absorb).
To overcome these obstacles, we had the idea to study local myths that provide the field of using innovative ways of representations in order to

a) achieve curriculum objectives,

b) introduce common European cultural heritage principles


that will help us to learn how to live in a cultural diverse community.
The project was triggered by the latest scientific progress in the area of Mythology and its educational value. There are significant indications that the use of myths as a teaching tool and as an educational approach in the learning process could empower teachers with their overall educational work because of the deeper knowledge of the value of myths and because of children’s response in the magic aspect lying in Mythology. Myths are also familiar to children through modern plays and digital reality such as computer games and in many cases through the narrations of their broader
environment.
For pupils, mythology is related to the cultural identity of each country and forms an introduction to intangible cultural heritage that represents inherited traditions from the past, skills and customs as they have been evolved through time, in response to the related natural and mankind environments and human values as they were depicted through myths
and legends. Consequently, an international engagement and nderstanding of myths is an important factor in maintaining cultural diversity in local level in the face of growing globalization but also in promoting an intercultural dialogue that will encourage sharing and understanding cultural manifestations of different countries.
There are two ways to get acquainted with another culture. Either through bibliographic research or through the experiential approach by visiting the actual place where the culture was evolved. It is quite evident that by visiting a place, the relevant field of research becomes more familiar to researchers and thus knowledge can be transferred in a more appropriate and cohesive way.
In MythEUROlogy, teachers will transfer this knowledge to pupils, their families and the broader social environment by enhancing the common aspects of European cultural heritage that promotes cohesion among citizens and eliminates any case of discrimination and exclusion.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, ΤΟΥ 13ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΠΩΝ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΠΟΥ ΔΙΑΔΡΑΜΑΤΙΣΤΗΚΑΝ ΜΥΘΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

https://prezi.com/view/Hte3aTRAMCbXJYp0FT39/

PRESENTATION OF KALAMATA, THE 13th PRIMARY SCHOOL OF KALAMATA AND THE PLACES OF PELOPONNESE AND MESSENIA WHICH MYTHICAL EVENTS WERE PLACED

https://prezi.com/view/Hte3aTRAMCbXJYp0FT39/