«Καλαμάτα – Ρώμη και  του τουρισμού οι δρόμοι»:
Τα πορίσματα της εξαεθνούς συνάντησης 
Erasmus+ για την εκπαιδευτική μυθολογία

Τα συμπεράσματά τους για την σημασία της μυθολογίας στον πολιτισμό είχαν την ευκαιρία να διεξάγουν οι μαθητές και εκπαιδευτικοί από έξι χώρες στην καταληκτική συνάντηση της Ιταλίας από 14 ως 20 Μαΐου, του προγράμματος «MythEUROlogy», που συντόνισε το 13ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας. Η συνάντηση ανέδειξε τα παιδαγωγικά οφέλη της μυθολογίας, τις μυθολογικές συναντήσεις του ευρωπαϊκού πολιτισμού αλλά και κάτι καινούργιο και ενδιαφέρον για τουριστικές πόλεις όπως η Καλαμάτα: τον «υπερτουρισμό», που συγκαταλέγεται στα σύγχρονα προβλήματα του πλανήτη, που οι νέες γενιές καλούνται να προλάβουν και να αντιμετωπίσουν.

Η εξαμελής αποστολή του 13ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας συναντήθηκε με τις αντίστοιχες σχολικών μονάδων από την Βουλγαρία, την Ιταλία, την Κύπρο, την Ρουμανία και την Πολωνία με βάση το Foligno στην περιφέρεια της Umbria στην Ιταλία, και δραστηριότητες σε σχολεία, μουσεία και οργανισμούς άλλων πόλεων της περιφέρειας αυτής. Στην Ελληνική αποστολή συμμετείχαν οι μαθητές Αντώνης Αντωνόπουλος, Αριστείδης Γκέκα, Λουκάς Παναγόπουλος, Δημήτρης Σκριβάνος, και οι εκπαιδευτικοί Αναστάσιος Ζόμπολας, Διευθυντής του Σχολείου και Δημήτριος Σαρρής, Εκπαιδευτικός Μουσικής του Σχολείου.

Η μυθολογία και η ιστορία των περιοχών σε συνδυασμό με τις σύγχρονες τεχνολογίες και τα παιδικά ηλεκτρονικά θεάματα, έχει πάρει στην εποχή μας νέες διαστάσεις. Λέξεις κλειδιά των πορισμάτων της ελληνικής, συντονιστικής ομάδας για την εκπαιδευτική μυθολογία ήταν: (α) η «διαμυθολογία» που είναι η αφηγηματική συνάντηση μύθων από διάφορες περιοχές και εποχές και συμβαίνει από την αρχαιότητα και (β) η «παιδαγωγική του μύθου», που διαφέρει από εποχή σε εποχή ανάλογα την εξέλιξη της επιστήμης.

Οι μαθητές έδωσαν βάση από τη μία στην παράξενη εικόνα της μεγαλούπολης με μεγάλη ιστορία και μυθολογία, όπως η Ρώμη, που πλημμυρίζουν από επισκέπτες και αλλάζουν το πρόσωπό τους προκειμένου να αντιμετωπίσουν τον μεγάλο όγκο επισκεπτών, όχλησης αλλά και… απορριμμάτων. Αυτό αποτελεί ένα καινούργιο πρόβλημα που ονομάζεται «υπερτουρισμός», δηλαδή τουρισμός τόσος που με φυσιολογικές συνθήκες το περιβάλλον και οι κάτοικοι δεν μπορούν να αφομοιώσουν. Από την άλλη πρόσεξαν ότι με σωστό προγραμματισμό, μια πόλη μπορεί να αναδείξει τον ιστορικό, μυθολογικό και γενικά πολιτιστικό τουρισμό της. Οι περιφερειακές πόλεις διακρίνονται γι’ αυτό κάνοντας την πολύ «έξυπνη» επιλογή να αυξήσουν τα μουσεία, τα επισκέψιμα σημεία και τους πολιτιστικούς οργανισμούς τους. Τα τοπικά μουσεία με διάφορες θεματικές συμβάλλουν στην θετική αντιμετώπιση του τουρισμού, αφενός γιατί οι επισκέπτες διαλέγουν συνειδητά τον τόπο δείχνοντας τον ανάλογο σεβασμό, αφετέρου γιατί οι κάτοικοι απολαμβάνουν την κατάλληλη πολιτιστική οικονομία του τόπου τους ικανή να στηρίξει εργασιακά και οικονομικά τον τόπο και την οικονομία αλλά και να αποτελέσει ουσιαστική συμβολή στην τόσο αναγκαία για την εποχή μας «πολιτιστική αειφορία», δηλαδή πολιτιστικές υποδομές και εκδηλώσεις πάγιες, χρήσιμες για όλους τους πολίτες, βιώσιμες και  διαχρονικές.  

“Kalamata – Rome and the roads of tourism”:

The findings of the sixth annual Erasmus+ meeting on educational mythology

Students and teachers from six countries had the opportunity to make their conclusions on the importance of mythology in culture at the final meeting in Italy from 14 to 20 May of the “MythEUROlogy” project, coordinated by the 13th Primary School of Kalamata. The meeting highlighted the pedagogical benefits of mythology, the mythological encounters of European civilization, but also something new and interesting for tourist cities like Kalamata: “overtourism”, which is one of the modern problems of the planet, which the new generations are called upon to prevent and deal with.

The six-member group of the 13th Primary School of Kalamata met with their partners from Bulgaria, Italy, Cyprus, Romania and Poland based in Foligno in the region of Umbria in Italy, and they did activities in schools, museums and organisations in other cities of this region. The Greek group included the following students: Antonis Antonopoulos, Aristides Geka, Loukas Panagopoulos, Dimitris Skrivanos, and teachers Anastasios Zompolas, Director of the School and Dimitrios Sarris, the Music Teacher of the School.

The mythology and history of the regions, combined with modern technologies and children’s electronic entertainment, has taken on new dimensions in our time. Key words in the findings of the Greek, coordinating group on educational mythology were: (a) “transmythology” which is the narrative aspect of myths from different regions and eras and has been happening since antiquity and (b) “pedagogy of myth”, which varies from era to era according to the development of science.

On the one hand, the students focused on the strange image of big cities with a long history and mythology, such as Rome, which are full of visitors and change their image in order to cope with the large volume of visitors, nuisance and … waste. This is a new problem called ‘over-tourism’, i.e. tourism so much that under normal conditions the environment and inhabitants cannot assimilate.

On the other hand, they noticed that with proper planning, a city can highlight its historical, mythological and generally cultural tourism. Regional cities have distinguished themselves for this by making the very ‘smart’ choice of increasing their museums, visitor sites and cultural organisations. Local museums with various themes contribute to a positive approach to tourism, on the one hand because visitors consciously choose the place, showing the appropriate respect, and on the other hand because the inhabitants enjoy the appropriate cultural economy of their place, capable of supporting the place and the economy in terms of employment and economy, but also of making an essential contribution to the ‘cultural sustainability’ that is so necessary in our times, i.e. cultural infrastructure and events that are permanent, useful for all citizens, sustainable and timeless.