Την Παρασκευή 10 Μαρτίου 2023 ολοκληρώθηκαν με επιτυχία στην Βραΐλα της Ρουμανίας οι εργασίες της 5ης Συνάντησης Εκπαιδευτικών και Μαθητών/τριών από τα σχολεία-μέλη του εγκεκριμένου ευρωπαϊκού Προγράμματος με τίτλο: «Myths in our school as common value of European culture Heritage», που συντονίζει το 13ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας και σκοπεύει μέσα από την ανταλλαγή των μύθων, την επαφή με την πολιτιστική κληρονομιά των σχολείων από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες.

Συγκεκριμένα, για πέντε ημέρες (από τη Δευτέρα 06/03 έως και την Παρασκευή 10/03) βρέθηκαν στην πόλη Βραΐλα της Ρουμανίας και συγκεκριμένα στο Scoala Gimnaziala Sfantul Andrei, εκπαιδευτικοί και μαθητές από τα σχολεία:

  • 13ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας
  • Δημοτικό Σχολείο Πολεμίου της Κύπρου,
  • Istituto Comprensivo “Melanzio-Parini” της Ιταλίας,
  • Miejska Szkola Podstawowa nr 6 της Πολωνίας και από το
  • 52 “Tsanko Tserkovski” Primary School της Βουλγαρίας.

Σκοπός της Συνάντησης ήταν η δια ζώσης γνωριμία εκπαιδευτικών και μαθητών  και η ανταλλαγή παιδαγωγικών απόψεων σχετικά με την προσέγγιση του θέματος του Προγράμματος. Είχαν προηγηθεί κατά τη διάρκεια των δύο προηγούμενων σχολικών ετών πολλές εξ αποστάσεως επικοινωνίες. 

Από το 13ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας συμμετείχαν οι μαθητές και μαθήτριες της Ε΄ τάξης Λάζαρος Ηλίας, Κέτσι Έρτι, Γιαννούλη Δέσποινα-Παρασκευή, Σκάμπι Μελίνα και οι εκπαιδευτικοί Ζόμπολας Αναστάσιος, Ζαφειροπούλου Μαρία και Μαράκα Παρασκευή.   

Η υποδοχή, η παραμονή και η φιλοξενία από την παιδαγωγική ομάδα του σχολείου της Ρουμανίας ήταν εξαίρετη. Καθ’ όλη τη διάρκεια φαινόταν η προσπάθειά τους να κάνουν το καλύτερο δυνατό και να γίνει  η  παρουσία όλων εκεί εύκολη. Ήταν πάντα παρόντες και διαθέσιμοι να προσφέρουν τη βοήθειά τους και να κατατοπίσουν όποιον τη χρειαζόταν. Η οργάνωσή τους ήταν άψογη.

Οι μαθητές, υπό την καθοδήγηση και την επίβλεψη πάντα των εκπαιδευτικών τους συμμετείχαν σε εκπαιδευτικές δράσεις σχετικές με το Πρόγραμμα, γνώρισαν και συνεργάστηκαν με εκπαιδευτικούς και μαθητές των άλλων σχολείων από τις άλλες χώρες. Σε κοινή συνεργασία καθένα από τα σχολεία παρουσίασαν την πορεία του Προγράμματος που ήταν η δημιουργία νέας μυθοπλασίας σχετική με σύγχρονα περιβαλλοντικά ζητήματα με την εμπλοκή από υπάρχοντες ήρωες από τις μυθολογίες των χωρών από τα συνεργαζόμενα σχολεία. Με αυτό τον τρόπο ήρθαν σε επαφή, γνώρισαν και βίωσαν διαφορετικές εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και πρακτικές. Ταυτόχρονα συμμετείχαν σε εκπαιδευτικές επισκέψεις σε μουσεία και ξεναγήσεις στην πόλη και στις γύρω περιοχές. Συνέδεσαν τον τόπο με μύθους και με παραδόσεις.  

Όλες οι μέρες ήταν γεμάτες από ευχάριστες στιγμές και συναισθήματα. Πρόκειται για μια εμπειρία πολύτιμη και αξέχαστη.

5rth Short-Term Exchanges Of Groups Of Pupils (Braila of Romania, 6-10 Of March 2023)

On Friday, March 10, 2023, the 5th Meeting of Teachers and Students from member schools of the approved European Project entitled: “Myths in our school as common value of European culture Heritage” was successfully completed in Braila, Romania. This project is coordinated by the 13th Primary School of Kalamata and intends to contact with the cultural heritage of schools from different European countries.

Specifically, for five days (from Monday 03/06 to Friday 03/03) teachers and students from the following schools were in Braila, Romania, and specifically at Scoala Gimnaziala Sfantul Andrei:

13th Primary School of Kalamata

Primary School of War of Cyprus,

Istituto Comprensivo “Melanzio-Parini” of Italy,

Miejska Szkola Podstawowa nr 6 of Poland and from

52 “Tsanko Tserkovski” Primary School of Bulgaria.

The purpose of the Meeting was to get to know teachers and students in person and to exchange pedagogical opinions regarding the approach to the subject of the Program. There had been a lot of long-distance communication during the previous two school years.

From the 13th Primary School of Kalamata, the 5th grade students Lazaros Ilias, Ketsi Erti, Giannouli Despina-Paraskevi, Skabi Melina and the teachers Zompolas Anastasios, Maria Zafeiropoulou and Maraka Paraskevi participated in this meeting.

The reception, staying and hospitality from the Romanian school’s teaching team was excellent. Throughout, it was obvious that they were trying to do their best and make it easy for everyone to be there. They were always present and available to offer help and information to anyone who needed it. Their organization was perfect.

The students, always under the guidance and supervision of their teachers, participated in educational activities related to the Program, met and collaborated with teachers and students of the other schools from the other countries. In common collaboration, each of the schools presented the course of the Program which was the creation of new fiction related to contemporary environmental issues with the involvement of existing heroes from the mythologies of the countries from the cooperating schools. In this way they came into contact, got to know and experienced different educational approaches and practices. At the same time, they participated in educational visits to museums and guided tours of the city and the surrounding areas. They connected the place with myths and traditions.

All days were full of pleasant moments and emotions. It was a valuable and unforgettable experience.