• Από τους μύθους για τους άθλους του Ηρακλή: Οι μαθητές και μαθήτριες δημιουργούν τις δικές τους ζωγραφικές απεικονίσεις.
  • From the myths about the Labours of Hercules: Students create their own paintings.

Ο Ηρακλής και το λιοντάρι της Νεμέας
Hercules and the Nemean Lion


Ο Ηρακλής και η Λερναία Ύδρα
Hercules and the Hydra of Lerna

Ο Ηρακλής και οι Στυμφαλίδες Όρνιθες
Hercules and the Stymphalian Birds

Δισδιάστατη ζωγραφική απεικόνιση μύθων από τους άθλους του Ηρακλή. Χρήση μολυβιού, χρωμάτων και πλαστελίνης.

2-D painting depiction of myths from the Labours of Hercules . Use of pencil, paints and plasticine.


Ο Ηρακλής και η Λερναία Ύδρα
Hercules and the Hydra of Lerna

Αγγειοπλαστική και αγγειογραφία

Μια ενδιαφέρουσα δραστηριότητα για τους μικρούς μαθητές ήταν η γνωριμία με τα πήλινα αγγεία, την αγγειοπλαστική και θέματα αγγειογραφίας. Στη συνέχεια η δημιουργία αγγείων από τους ίδιους τους μαθητές και η ζωγραφική αναπαράσταση μύθων πάνω σε αυτά.

Pottery and vase-paintings

An interesting activity for the young pupils was the acquaintance with the clay vessels, the pottery and the subjects of vase-paintings. After that, the creation of vases by the students themselves and the painting representation of myths on them.

Οι μαθητές μαθαίνουν τα σχήματα των αγγείων και τα διακοσμούν με θέματα από την αρχαία ελληνική Μυθολογία

Students learn about the shapes of the vases and decorate them with items from ancient Greek MythologyΟ μύθος της Ευρώπης
The myth of Europe
Το λιοντάρι της Νεμέας
The Nemea’s Lion
Ο Ηρακλής και το λιοντάρι της Νεμέας
Hercules and the Nemea’s Lion
Ο Άτλας κρατάει στους ώμους του τον ουρανό
Atlas holds the sky on his shoulders

Αγγειοπλαστική και αγγειογραφία από τους μαθητές

Οι μαθητές και μαθήτριες αρχικά μελέτησαν τα σχήματα των αρχαίων πήλινων αγγείων, τους δύο ρυθμούς (ερυθρόμορφο και μελανόμορφο). Στη συνέχεια κατασκεύασαν με πηλό τα δικά τους αγγεία και ζωγράφισαν πάνω σε αυτά αναπαραστάσεις από τη Μυθολογία.

Student’s hand-made pottery and vase-paintings

Firsly, students studied the shapes of the ancient clay vases, the two rhythms (red figured vase painting and black figured vase painting). Then they made their own vases from clay and painted representations from ancient Greek Mythology on them.