Την Τετάρτη 23 Μαρτίου 2022 πραγματοποιήθηκε τηλεσυνάντηση ανάμεσα στους μαθητές και μαθήτριες της Δ΄ τάξης του 13ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας και της αντίστοιχης τάξης του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ζωγράφου Αττικής.

Σκοπός της τηλεσυνάντησης ήταν η ενημέρωση από τους μαθητές και μαθήτριες του σχολείου μας σχετικά με τον τρόπο που επέλεξαν και στη συνέχεια υλοποιούν τα δύο ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus+ με σχολεία από άλλες ευρωπαϊκές πόλεις. Έγινε αναφορά στα σημεία που πρέπει να επικεντρωθούν όσοι αποφασίσουν να ασχοληθούν με τέτοιου είδους προγράμματα όπως επίσης και στα οφέλη που θα αποκομίσουν. Τονίστηκε ιδιαίτερα η ανάγκη γνώσης της αγγλικής γλώσσας ως κοινή ευρωπαϊκή γλώσσα και το όφελος της επικοινωνίας και της γνωριμίας με άλλα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα.

Παρουσίασαν τις δραστηριότητες και τα έργα που έχουν δημιουργήσει.

Με τον τρόπο που μίλησαν οι μαθητές και μαθήτριες έδιωξαν το άγχος από τους μαθητές και μαθήτριες του άλλου σχολείου και τους υποσχέθηκαν ότι, όταν αποφασίσουν να ασχοληθούν με τέτοιου είδους προγράμματα, θα έχουν την αμέριστη βοήθειά τους.

2. Web meeting between the students of the 13th Primary School of Kalamata with the students from the 1st Primary School of Zografou in Attica, for exchange of opinions about the Erasmus+ Projects.

On Wednesday, March 23, 2022, a web meeting took place between the students of the 4th grade of the 13th Primary School of Kalamata and the corresponding grade of the 1st Primary School of Zografou in Attica.

The purpose of the web meeting was, the students of our school to inform the students of the other school, about the way they chose and then implement the two European Erasmus+ projects. Reference was made to the points that should be focused on those who decided to be engage in such programs, as well as the benefits they will be gained. The need for knowlegde of English as a common European language and the benefit of communication and familiarity with other European education systems were particularly emphasized.

They presented the activities and the projects they have created. In the way the students spoke, they felt free to discuss all togerther and promised to the other students that, when they decide to be engaged in such projects, they will have their full help.