Σύγκριση με αρχαίους ήρωες: Οι μαθητές και μαθήτριες σύγκριναν τα χαρακτηριστικά των σύγχρονων ηρώων με τους αρχαίους ήρωες και διαπίστωσαν ότι δεν υπάρχουν μεγάλες διαφορές. Αυτόν που γνώριζαν πολύ καλά ήταν ο Ηρακλής. Μελέτησαν και παρουσίασαν τους άθλους του.

Comparison with the ancient heroes: The students compared the characteristics of the modern heroes and the ancient ones. They found out that there weren’t significant differences. They knew about Hercules. They studied and presented his “12 Labours”.

Ηρακλής-Hercules

Μελέτησαν παραστάσεις από τους άθλους του Ηρακλή σε αρχαία αγγεία όπως επίσης και σε σύγχρονα νομίσματα.

They studied the paintings of the Hercules’ Labours on the ancient greek vases as well as on the modern coins.

Αρχαίο αγγείο με παράσταση Ηρακλή με το λιοντάρι της Νεμέας
Ancient vase with a representation of Hercules with the lion of Nemea

Νομίσματα από το Γιβραλτάρ με απεικόνιση των άθλων του Ηρακλή

Coins from Gibraltar depicting the Labours of Hercules