Την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2022 ολοκληρώθηκαν με επιτυχία στο Knurow της Πολωνίας οι εργασίες της 3ης Συνάντησης Εκπαιδευτικών και Μαθητών/τριών από τα σχολεία-μέλη του εγκεκριμένου ευρωπαϊκού Προγράμματος με τίτλο: «Myths in our school as common value of European culture Heritage», που συντονίζει το 13ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας και σκοπεύει μέσα από την ανταλλαγή των μύθων, την επαφή με την πολιτιστική κληρονομιά των σχολείων από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες.

Συγκεκριμένα, για πέντε ημέρες (από τη Δευτέρα 03/10 έως και την Παρασκευή 07/10) βρέθηκαν στο Knurow της Πολωνίας και συγκεκριμένα στο Miejska Szkola Podstawowa nr 6, εκπαιδευτικοί και μαθητές από τα σχολεία:

  • 13ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας
  • Δημοτικό Σχολείο Πολεμίου της Κύπρου,
  • Istituto Comprensivo “Melanzio-Parini” της Ιταλίας,
  • Scoala Gimnaziala Sfantul Andrei της Ρουμανίας και από το
  • 52 “Tsanko Tserkovski” Primary School της Βουλγαρίας.

Σκοπός της Συνάντησης ήταν η δια ζώσης γνωριμία εκπαιδευτικών και μαθητών  και η ανταλλαγή παιδαγωγικών απόψεων σχετικά με την προσέγγιση του θέματος του Προγράμματος. Είχαν προηγηθεί κατά τη διάρκεια των δύο προηγούμενων σχολικών ετών πολλές εξ αποστάσεως επικοινωνίες. 

Από το 13ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας συμμετείχαν οι μαθήτριες της Στ1 και Στ2 τάξεων του σχολείου, Σπάλας Θωμάς, Γιαννούλης Παναγιώτης, Κατσόγιαννη Ευαγγελία, Καντέλης Στυλιανός, Τσάκωνα Δήμητρα και οι εκπαιδευτικοί Βασιλοπούλου Ελένη και Ζαφειροπούλου Μαρία.   

Η υποδοχή, η παραμονή και η φιλοξενία από την πολωνική ομάδα ήταν εξαίρετη. Καθ’ όλη τη διάρκεια φαινόταν η προσπάθειά τους να κάνουν το καλύτερο δυνατό και να γίνει  η  παρουσία όλων εκεί εύκολη. Ήταν πάντα παρόντες και διαθέσιμοι να προσφέρουν τη βοήθειά τους και να κατατοπίσουν όποιον τη χρειαζόταν. Η οργάνωσή τους ήταν άψογη.

Οι μαθητές, υπό την καθοδήγηση και την επίβλεψη πάντα των εκπαιδευτικών τους συμμετείχαν σε εκπαιδευτικές δράσεις σχετικές με το Πρόγραμμα, γνώρισαν και συνεργάστηκαν με εκπαιδευτικούς και μαθητές των άλλων σχολείων και χωρών. Ήρθαν σε επαφή, γνώρισαν και βίωσαν διαφορετικές εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και πρακτικές. Ταυτόχρονα συμμετείχαν σε εκπαιδευτικές επισκέψεις σε μουσεία και ξεναγήσεις στην πόλη και στις γύρω περιοχές. Συνέδεσαν τον τόπο με μύθους και με παραδόσεις. Είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν τη βιομηχανική του Katowice και να ξεναγηθούν στο ορυχείο του κάρβουνου. Όλες οι μέρες ήταν γεμάτες από ευχάριστες στιγμές και συναισθήματα. Πρόκειται για μια εμπειρία πολύτιμη και αξέχαστη.

3rd Short-Term Exchanges of Groups of Pupils (Knurow of Poland, 3-7 of October 2022)

On Friday, October 7, 2022, the work of the 3rd Meeting of Teachers and Students from participant schools of the approved European Program entitled: “Myths in our school as common value of European culture Heritage”, which is coordinated by the 13th Primary School of Kalamata and intends, through the exchange of myths, the contact with the cultural heritage of schools from different European countries.

Specifically, for five days (from Monday 03/10 to Friday 07/10) the teachers and students  were in Knurow, Poland, specifically at Miejska Szkola Podstawowa nr 6.

The teachers and students were from:

• 13th Primary School of Kalamata

• Primary School of War of Cyprus,

• Istituto Comprensivo “Melanzio-Parini” of Italy,

• Scoala Gimnaziala Sfantul Andrei of Romania and from

• 52 “Tsanko Tserkovski” Primary School in Bulgaria.

The purpose of the Meeting was to get to know teachers and students in person and to exchange pedagogical opinions regarding the approach to the subject of the Program. There had been a lot of long-distance communication during the previous two school years.

From the 13th Primary School of Kalamata, the students of the 6th grade of the school who participated were: Spalas Thomas, Giannoulis Panagiotis, Katsogianni Evangelia, Kantelis Stylianos, Tsakona Dimitra and the teachers Vassilopoulou Eleni and Zafeiropoulou Maria.

The reception, staying and hospitality from the Polish team was excellent. Throughout it was obvious that all they were trying to do their best and make it easy for every participant. They were always present and available to offer help and information to anyone who needed it. Their organization was impeccable.

The students, always under the guidance and supervision of their teachers, participated in educational activities related to the Program, met and collaborated with teachers and students from other schools and countries. They came into contact, met and experienced different educational approaches and practices. At the same time, they participated in educational visits to museums and guided tours of the city and the surrounding areas. They connected the place with myths and traditions. They had the opportunity to visit Katowice’s industrial area and take a guided tour of the coal mine.

All days were full of pleasant moments and emotions. It was a valuable and unforgettable experience.