ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ που υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια εφαρμογής του Προγράμματος το σχολικό έτος 2022-2023

Δραστηριότητα 1η: 3η Δια Ζώσης Συνάντηση Εκπαιδευτικών και Μαθητών/τριών (Knurow Πολωνίας, 3-7 Οκτωβρίου 2022). Πατήστε εδώ.

Δραστηριότητα 2η: 4η Δια Ζώσης Συνάντηση Εκπαιδευτικών και Μαθητών/τριών (Καλαμάτα, 14-18 Νοεμβρίου 2022). Πατήστε εδώ.

Δραστηριότητα 3η: 5η Δια Ζώσης Συνάντηση Εκπαιδευτικών και Μαθητών/τριών (Βραΐλα Ρουμανίας, 6-10 Μαρτίου 2023). Πατήστε εδώ.

Δραστηριότητα 4η: 6η Δια Ζώσης Συνάντηση Εκπαιδευτικών και Μαθητών/τριών (Μοντεφάλκο Ιταλίας, 15-19 Μαΐου 2023). Πατήστε εδώ.

ACTIONS AND ACTIVITIES are materilized during the practice of the project at the School Year 2022-2023

1st Activity: 3rd Short-Term Exchanges of Groups of Pupils (Knurow of Poland, 3-7 of October 2022). Click here.

2nd Activity: 4th Short-Term Exchanges of Groups of Pupils (Kalamata, 14-18 of November 2022). Click here.

3rd Activity: 5th Short-Term Exchanges of Groups of Pupils (Braila of Romania, 6-10 of March 2023). Click here.

4th Activity: 6th Short-Term Exchanges of Groups of Pupils (Montefalco of Italia, 6-10 of March 2023). Click here.