ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ που υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια εφαρμογής του Προγράμματος το σχολικό έτος 2022-2023

Δραστηριότητα 1η: 2η Δια Ζώσης Συνάντηση Εκπαιδευτικών και Μαθητών/τριών (Βερολίνο Γερμανίας, 17-21 Οκτωβρίου 2022). Πατήστε εδώ.

ACTIONS AND ACTIVITIES are materilized during the practice of the project at the School Year 2022-2023

1st Activity: 2nd Short-Term Exchanges of Groups of Pupils (Berlin of Germany, 17-21of October 2022). Click here.