ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ που υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια εφαρμογής του Προγράμματος το σχολικό έτος 2021-2022

Δραστηριότητα 1η: 1η δια Ζώσης Συνάντηση Εκπαιδευτικών (Καλαμάτα 15-19/11/2021). Πατήστε εδώ.

Δραστηριότητα 2η: Τηλεδιάσκεψη με μαθητές/τριες του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ζωγράφου (23/3/2022). Πατήστε εδώ

Δραστηριότητα 3η: 1η δια ζώσης Συνάντηση Εκπαιδευτικών και Μαθητών (Σόφια Βουλγαρίας, 9-13 Μαΐου 2022). Πατήστε εδώ.

Δραστηριότητα 4η: 2η δια ζώσης Συνάντηση Εκπαιδευτικών και Μαθητών (Πολέμι Κύπρου, 30 Μαΐου-3 Ιουνίου 2022). Πατήστε εδώ.

ACTIONS AND ACTIVITIES are materilized during the practice of the project at the School Year 2021-2022

1st Activity: 1st Short Term Staff Meeting (Kalamata 15-17/11/2021). Click here.

2nd Activity: Web Meeting with the students from the 1st Primary School Of Zografou (23/3/2022). Click here.

3rd Activity: 1st Short term exchanges of groups of pupils (Sofia, Bulgaria, 9-13 of May, 2022). Click here.

4th Activity: 2nd Short term exchanges of groups of pupils (Polemi, Cyprus, 30of May-3 of June, 2022). Click here.