ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ που υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια εφαρμογής του Προγράμματος το σχολικό έτος 2021-2022

Δραστηριότητα 1η: 1η δια Ζώσης Συνάντηση Εκπαιδευτικών (Uddevalla Σουηδίας 13-17/12/2021). Πατήστε εδώ.

Δραστηριότητα 2η: Επίσκεψη του ΚΠΕ Καλαμάτας στο 13ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ «Healthy Learners in a Sustainable Society». Πατήστε εδώ.

Δραστηριότητα 3η: Τηλεδιάσκεψη με τα σχολεία-εταίρους του Προγράμματος. Πατήστε εδώ.

Δραστηριότητα 4η: 1η δια Ζώσης Συνάντηση και Μαθητών/τριών (Καλαμάτα 3-6/5/2022). Πατήστε εδώ.

ACTIONS AND ACTIVITIES are materilized during the practice of the project at the School Year 2021-2022

1st Activity: 1st Short Term Staff Meeting (Uddevalla, Sweden 13-17/12/2021). Click here.

2nd Activity: Visit of the Environmental Education Centre in Kalamata to the 13th Primary School of Kalamata within the framework of the ERASMUS+ Project “Healthy Learners in a Sustainable Society”. Click here.

3rd Activity: Web-meeting with students from the partner schools. Click here.

4th Activity: 1st Short-term exchanges of groups of pupils (Kalamata 3-6/5/2022). Click here.