Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος MythEUROlogy.

Visit thw website of the project MythEUROlogy.

Στην Ιστοσελίδα του προγράμματος καταγράφεται όλη η πορεία εξέλιξης του project, οι δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν,τα αποτελέσματα αυτών, τα τελικά μαθητικά έργα, οι περιγραφές των μετακινήσεων μαθητών και όλες οι δραστηριότητες διάχυσης του έργου.