Διαβάστε τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Σχολείου για το Σχ. Έτος 2023-2024.