Την Πέμπτη 8 Ιουνίου 2023 το 13ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας διοργάνωσε, σε συνεργασία με το Σύμβουλο Εκπαίδευσης της 2ης Ενότητας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας,  Επιμορφωτικό Σεμινάριο στο χώρο του σχολείου.  Στο σεμινάριο συμμετείχαν εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Μεσσηνίας.

Οι Στόχοι του σεμιναρίου ήταν:
Α) η παρουσίαση τρόπων συμπλήρωσης της φόρμας Αίτησης για συμμετοχή σε Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ .

Β) η θεωρητική και βιωματική-εργαστηριακή προσέγγιση του τρόπου εμπλοκής και υλοποίησης αυτού του είδους των Προγραμμάτων με συζήτηση και παρουσίαση εμπειριών από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου που ενεπλάκησαν στην υλοποίησή τους.

Γ) η διάχυση στην εκπαιδευτική κοινότητα της μεθοδολογίας και των ωφελειών για εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες αυτών των Προγραμμάτων.

Στα πλαίσια του σεμιναρίου, παρουσιάσθηκαν στους παρευρισκόμενους εκπαιδευτικούς και τα δυο προγράμματα Erasmus+ στα οποία συμμετέχει το σχολείο, οι δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν καθώς και τα παραγόμενα έργα των μαθητών.

On Thursday 8 June 2023, the 13th Primary School of Kalamata organized, in cooperation with the School Counsellor of the 2nd Region of Primary Education Department of Messenia, a training seminar at the premises of the school. 

The seminar was attended by teachers of primary Education of the prefecture of Messenia.

The objectives of the seminar were:

A) the presentation of how to fill in the Application form for participation in an Erasmus+ European Programme.

B) The theoretical and experiential approach to the involvement and implementation of this type of Programme through discussion and exchanges of experiences among teachers of the school who were involved in those programmes.

C) The dissemination to the educational community of the methodology and the benefits of these programmes for both teachers and students.

During the seminar, the rapporteurs presented the two Erasmus+ programmes of the school, the activities that were implemented and the final products of the projects produced by the students of 13th Primary school of Kalamata.