Το 13ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας συμμετείχε στην Εικαστική Έκθεση Μαθητικής Δημιουργίας από 29/5/2023 έως 31/5/2023. Την Έκθεση συνδιοργάνωσαν ο Σύμβουλος Εκπαίδευσης της 2ης Ενότητας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας με το 8ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας.

Παρουσιάστηκαν τα παραγόμενα έργα που δημιουργήθηκαν κατά την υλοποίηση ενός από τα δύο Προγράμματα Erasmus+ που συμμετέχει το 13ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας.  Τα έργα με μορφή comic, ήταν η δημιουργία μυθοπλασίας από τα παιδιά, με ήρωες μυθικά όντα από τις χώρες προέλευσης των σχολείων που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα Erasmus+ “MythEUROlogy”.

Στόχος της παρουσίασης ήταν η ανάδειξη των έργων των παιδιών και η δημιουργία κινήτρων σε εκπαιδευτικούς και μαθητές που επισκέφτηκαν την Έκθεση, για την εμπλοκή τους σε αυτού του είδους τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα. 

The 13th Primary School of Kalamata participated in the Art Exhibition of Student Creation from 29/5/2023 to 31/5/2023. The Exhibition was co-organized by the School Counsellor of the 2nd Region of Primary Education Department of Messenia along with the 8th Primary School of Kalamata.

The 13th Primary School of Kalamata presented the student produced works during the implementation of one of the two Erasmus+ Programmes in which the school participated during the school years 2020-2023.  The produced works, in comic booklet form, were the creation of fiction made by the children, with heroes from the countries of origin of the schools partners who participated in the Erasmus+ Programme “MythEUROlogy”.

The aim of the presentation was to highlight the children’s work and to motivate teachers and students who visited the Exhibition to get involved in this type of European Projects.