Εισαγωγή: Αρχικά έγινε παρουσίαση του Erasmus+, της φιλοσοφίας του, των εταίρων σχολείων, της γεωγραφικής θέσης τους στον ευρωπαϊκό χάρτη.

Introduction: Firstly there was a presentation of Erasmus+, its philosophy, the partner schools and their geographical position on the European map.

Παρουσίαση: Έγινε παρουσίαση του θέματος του προγράμματος και ανάλυση του τίτλου. Σταθήκαμε περισσότερο στη λέξη sustainable (αειφορία) την οποία αναλύσαμε με παραδείγματα από την καθημερινή ζωή μας (καταναλώνω τόσους φυσικούς πόρους για να αφήσω και στις επόμενες γενιές).

Presentation: There was a presentation of the main theme of the project and the analysis of its title. We insisted on the meaning of the word “sustainable”. We analyzed the word, giving examples of our daily life (e.x. I use the natural resourses in such a way and at a certain level aiming at meeting the needs of present and future generations).