Εισαγωγή: Αρχικά έγινε παρουσίαση του Erasmus+, της φιλοσοφίας του, των εταίρων σχολείων, της γεωγραφικής θέσης τους στον ευρωπαϊκό χάρτη.

Οι σημαίες των χωρών-εταίρων του Προγράμματος
The flags of the Project’s partners

Introduction: Firstly there was a presentation of Erasmus+, its philosophy, the partner schools and their geographical position on the European map.

Δημιουργία γωνιάς του ERASMUS+ – Creating an ERASMUS+ corner

Το πρόγραμμα ξεκίνησε από την Γ΄ τάξη. Κάθε μαθητής/τρια παρουσίασε το δικό του σύγχρονο ήρωα. Συμφώνησαν ότι οι σύγχρονοι ήρωες έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:

1. Είναι πλάσματα της ανθρώπινης φαντασίας.

2. Έχουν υπεράνθρωπες δυνάμεις.

3. Κυνηγούν τους κακούς.

4. Πολλοί από αυτούς δεν είναι μόνοι τους αλλά έχουν και βοηθούς.

5. Έχουν πρότυπο κάποια πραγματικά δημιουργήματα της φύσης από τα οποία αντιγράφουν τις ιδιότητές τους.

The project started from the 3rd Grade of our school. Each student presented his/her modern hero. They agreed that the modern heroes have the following characteristics:

  1. They are all creatures of human imagination.
  2. They have got supernatural powers.
  3. They chase the evil characters.
  4. Many of them don’t act alone, they have got their helpers.
  5. Their role model is based on the real actions of nature and they copy their qualities and skills.
Μερικοί από τους σύγχρονους ήρωες και ηρωίδες για τους μικρούς μαθητές και μαθήτριες

Some of the modern heroes and heroines for young students