Την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2022 ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι εργασίες της 4ης Συνάντησης Εκπαιδευτικών και μαθητών από τα σχολεία-μέλη του εγκεκριμένου ευρωπαϊκού Προγράμματος με τίτλο: «Myths in our school as common value of European culture Heritage», του οποίου συντονιστής είναι το 13ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας και σκοπεύει μέσα από την ανταλλαγή των μύθων, την επαφή με την πολιτιστική κληρονομιά των σχολείων από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες.  Πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία που σχετίζονται με μυθολογικά θέματα και υλοποιήθηκαν πολλές δράσεις στο χώρο του 13ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας.

Συγκεκριμένα, για πέντε ημέρες (από τη Δευτέρα 14/11 έως και την Παρασκευή 18/11) βρέθηκαν στην Καλαμάτα εκπαιδευτικοί από τα σχολεία:

  • Miejska Szkola Podstawowa nr 6 της πόλης Knurow της Πολωνίας,
  • Istituto Comprensivo “Melanzio-Parini” της πόλης Montefalco της Ιταλίας,
  • Scoala Gimnaziala Sfantul Andrei της πόλης Braila της Ρουμανίας
  • Δημοτικό Σχολείο Πολεμίου της Κύπρου
  • 52 primary school ‘Tsanko Tserkovski’ της πόλης Sofia της Βουλγαρίας.

Σκοπός της Συνάντησης ήταν η δια ζώσης γνωριμία, επικοινωνία και ανταλλαγή απόψεων και παιδαγωγικών προσεγγίσεων σχετικά με τη μέχρι τώρα πορεία του Προγράμματος όπως επίσης και η λήψη αποφάσεων για τον τρόπο συνέχισης και υλοποίησης των υπόλοιπων δραστηριοτήτων μέχρι τη λήξη του Προγράμματος.

Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές/τριες από τα σχολεία-εταίρους επισκέφτηκαν την πρώτη ημέρα όλες τις τάξεις του 13ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας, γνωρίστηκαν με βιωματικό και ευχάριστο τρόπο με τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές/τριες του σχολείου μας  και παρακολούθησαν όλοι μαζί δράσεις σχετικά με το Πρόγραμμα. Στην αρχική επαφή με το σχολείο μας, παρευρέθηκε και ο Παύλος Κλάδης, πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του δήμου Καλαμάτας.

Τις επόμενες ημέρες επισκέφτηκαν:

  • την αρχαία Ολυμπία με τους μύθους του Πέλοπα και του Οινόμαου, των Λαπιθών και Κενταύρων, τους άθλους του Ηρακλή και θαύμασαν το σύμπλεγμα του Ερμή και του Διόνυσου.
  • την αρχαία Μεσσήνη υλοποιώντας βιωματικές δραστηριότητες στο Μουσείο και στον αρχαιολογικό χώρο, όσο το επέτρεψαν οι καιρικές συνθήκες, με την Ιωάννα Ραβάνη, υπεύθυνη του Κέντρου Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (ΚΕΠεΑ) Καλαμάτας.
  • τη Συλλογή Ελληνικών Ενδυμασιών “Βικτώρια Καρέλια” που με τη βοήθεια από το Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων της Συλλογής, γνώρισαν μέσα από τις παραδοσιακές ενδυμασίες την επίδραση της γεωμορφολογίας του ελλαδικού χώρου σε αυτές.
  • το Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσσηνίας που με τη βοήθεια της μουσειοπαιδαγωγού Κατερίνας Τζαμουράνη, ανακάλυψαν μυθολογικά ζωόμορφα όντα και δημιούργησαν δικά τους καλλιτεχνικά έργα.
  • τα σημεία της πόλης της Καλαμάτας που διαφαίνεται η πολιτισμική κληρονομιά της.

Εκτός από τις επισκέψεις που προαναφέρθηκαν, πραγματοποιήθηκαν συνεργατικές δαστηριότητες με τους μαθητές και μαθήτριες του 13ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας στο χώρο του σχολείου.

Η συνάντηση περιλάμβανε και γιορτή καλωσορίσματος το απόγευμα της πρώτης ημέρας, ως ένας τρόπος διάχυσης του προγράμματος στις οικογένειες και στην ευρύτερη κοινωνία της πόλης μας. Σημαντική ήταν η συμβολή του Συλλόγου Γονέων όπως επίσης και των γονέων του σχολείου μας που με την προσφορά τους σε παραδοσιακά φαγητά έγιναν πρεσβευτές των μεσσηνιακών γεύσεων. Ακολούθησαν παραδοσιακοί χοροί από χορευτές και το εφηβικό τμήμα  του Κέντρου Λαογραφικών Μελετών Καλαμάτας.  

Ως επιστέγασμα αυτής της δράσης προσφέραμε στους φιλοξενούμενους επίσκεψη στην Ακρόπολη και στο Μουσείο της Ακρόπολης το Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2022.

Οι καλεσμένοι εκπαιδευτικοί και μαθητές από το εξωτερικό αναχώρησαν έχοντας άριστες εντυπώσεις από την φιλοξενία της Καλαμάτας.

4rd Short-Term Exchanges Of Groups Of Pupils (Kalamata, 14-18 Of November 2022)

On Friday, November 18, 2022, the work of the 4th Short-term exchanges of groups of pupils from the member schools of the approved European Project entitled: “Myths in our school as common value of European culture Heritage”, whose coordinator is the 13th Primary School of Kalamata, was successfully completed. The project aims at the knowledge and interaction with the cultural heritage of schools from different European countries through the exchange of myths. Visits were made to archaeological sites and museums related to mythological themes and many actions were implemented in the area of the 13th Primary School of Kalamata.

Specifically, for five days (from Monday 14/11 to Friday 18/11) teachers and pupils from the following schools were in Kalamata:

• Miejska Szkola Podstawowa nr 6 of the city Knurow, Poland,

• Istituto Comprensivo “Melanzio-Parini” of the city Montefalco, Italy,

• Scoala Gimnaziala Sfantul Andrei of the city Braila, Romania

• Primary School of the city Polemi, Cyprus

• 52 primary school ‘Tsanko Tserkovski’ of the city Sofia, Bulgaria.

The purpose of the Meeting was to get to know each other, communicate and exchange opinions and pedagogical approaches regarding the course of the Project so far, as well as to make decisions on how to continue and implement the rest of the activities until the end of the Project.

The teachers and students from the partner schools visited on the first day the premises of the 13th Primary School of Kalamata, they got to know the teachers and students of our school in an experiential and pleasant way and they all attended activities related to Program. In the welcoming ceremony at school, Pavlos Kladis, president of the Primary Education School Committee of the Municipality of Kalamata and members of the Parents Association were also present.

In the following days the groups visited:

• Ancient Olympia with the myths of Pelops and Oenomaus, the Lapiths and Centaurs, the labors of Hercules and admired the complex of Hermes and Dionysus.

• Ancient Messene where they implemented experiential activities in the Museum and in the archaeological site, as long as the weather conditions allowed, with Ioanna Ravani, manager of the Education Center for the Environment and Sustainability (KEPEA) of Kalamata.

• the Collection of Greek Costumes “Victoria Karelia” who, with the help of the Educational Programs Department of the Collection, learned through the traditional costumes the effect of the geomorphology of the Greek area on them.

• the Archaeological Museum of Messinia where, with the help of museum educator Katerina Tzamourani, they discovered mythological animal-like beings and created their own artistic works.

• the areas of cultural significance of the city of Kalamata.

In addition to the visits mentioned above, cooperative activities were carried out with the students of the 13th Primary School of Kalamata on the school grounds.

The meeting also included a welcome party in the afternoon of the first day, as a way of disseminating the program to families and the wider community of our city. The contribution of the Parents’ Association as well as of the parents of our school who, with their offer of traditional foods, became ambassadors of Messinian flavors was important. This was followed by traditional dances by dancers and the teenage section of the Center for Folklore Studies of Kalamata.

As a culmination of this action, we offered the guests a visit to the Acropolis and the Acropolis Museum on Saturday, November 19, 2022.

The invited teachers and students from abroad left with excellent impressions from the hospitality of Kalamata.