Την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2022 ολοκληρώθηκαν με επιτυχία στο Βερολίνο της Γερμανίας οι εργασίες της 2ης Συνάντησης Εκπαιδευτικών και Μαθητών/τριών από τα σχολεία-μέλη του εγκεκριμένου ευρωπαϊκού Προγράμματος με τίτλο: «Healthy learners in a sustainable society», που συμμετέχει το 13ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας και σκοπεύει στη μελέτη και αποδοχή 5 από τους 17 στόχους για την αειφόρο ανάπτυξη όπως αυτοί έχουν τεθεί το 2015 από τα Συμβούλιο των Ηνωμένων Εθνών.

Συγκεκριμένα, για πέντε ημέρες (από τη Δευτέρα 17/10 έως και την Παρασκευή 21/10) βρέθηκαν στο Βερολίνο της Γερμανίας και συγκεκριμένα στο σχολείο Friedensburg-Oberschule που ήταν διοργανωτής, εκπαιδευτικοί και μαθητές και από τα σχολεία:

  • 13ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας
  • Fridaskolan της πόλης Uddevalla της Σουηδίας,
  • Centre d’Ensenyament Col·legi Balmes της πόλης Πάλμα ντε Μαγιόρκα της Ισπανίας.

Σκοπός της Συνάντησης ήταν η δια ζώσης γνωριμία εκπαιδευτικών και μαθητών  και η ανταλλαγή παιδαγωγικών απόψεων σχετικά με την προσέγγιση του θέματος του Προγράμματος.

Από το 13ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας συμμετείχαν οι μαθητές της Στ1 τάξης του σχολείου, Αδαμίδης Θωμάς, Βόλος Στέφανος, Σταθόπουλος Παναγιώτης-Ευάγγελος και οι εκπαιδευτικοί Κυρίτσης Παναγιώτης, Μαργαρίτης Κωνσταντίνος, και ο διευθυντής του σχολείου Ζόμπολας Αναστάσιος.   

Η υποδοχή, η παραμονή και η φιλοξενία από την ομάδα της Γερμανίας ήταν εξαίρετη. Καθ’ όλη τη διάρκεια φαινόταν η προσπάθειά τους να κάνουν το καλύτερο δυνατό και να γίνει  η  παρουσία όλων εκεί εύκολη. Ήταν πάντα παρόντες και διαθέσιμοι να προσφέρουν τη βοήθειά τους και να κατατοπίσουν όποιον τη χρειαζόταν. Η οργάνωσή τους ήταν άψογη.

Το θέμα της συνάντησης ήταν οι δημοκρατικοί θεσμοί, οι σύγχρονες πολυπολιτισμικές ευρωπαϊκές κοινωνίες και τα γνωρίσματα που πρέπει να έχει μια πόλη για να χαρακτηριστεί φιλική απέναντι στους πολίτες της. Οι μαθητές, υπό την καθοδήγηση και την επίβλεψη πάντα των εκπαιδευτικών τους, συμμετείχαν σε εκπαιδευτικές δράσεις σχετικές με το Πρόγραμμα, βίωσαν πολλές πτυχές της σύγχρονης πόλης (αστικό τοπίο, περιαστικό πράσινο), κλήθηκαν να πάρουν αποφάσεις σε πολιτικές διλημματικές καταστάσεις. Επισκέφτηκαν το Κοινοβούλιο της γερμανικής δημοκρατίας, μουσεία που έχουν σχέση με ιστορικά γεγονότα των τελευταίων χρόνων της γερμανικής ιστορίας, όπως επίσης και μουσεία αρχαίας και νεότερης τέχνης. Σημαντική για τη γνωριμία με την πολιτική ιστορία της πόλης ήταν η επίσκεψη και η υλοποίηση δραστηριοτήτων στο τμήμα του τείχους που έχει απομείνει.

Κι όλα αυτά μέσα σε πλαίσιο συνεργασίας με εκπαιδευτικούς και μαθητές των άλλων σχολείων και χωρών. Έμαθαν να κινούνται στην πόλη και παρατήρησαν τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της γειτονιάς του σχολείου που τους φιλοξενούσε για να μπορούν στη συνέχεια να τα συγκρίνουν με τα αντίστοιχα της γειτονιάς του σχολείου τους.

Όλες οι μέρες ήταν γεμάτες από ευχάριστες στιγμές και συναισθήματα. Πρόκειται για μια εμπειρία πολύτιμη και αξέχαστη.

2nd Short-Term Exchanges of Groups Of Pupils (Berlin Of Germany, 17-21 of October 2022)

On Friday, October 21, 2022, the task of the 2nd Meeting of Teachers and Students from the member schools of the approved European Program entitled: “Healthy learners in a sustainable society”, in which the 13th Primary School of Kalamata participates, was successfully completed in Berlin, Germany. It intends to study and accept 5 of the 17 goals for sustainable development as these goals were set in 2015 by the United Nations Council.

Specifically, for five days (from Monday 17/10 to Friday 21/10) the teachers and students  were in Berlin, Germany, specifically at the Friedensburg-Oberschule school which was the organizer school.

The teachers and students were from:

• 13th Primary School of Kalamata

• Fridaskolan of Uddevalla, Sweden,

• Center d’Ensenyament Col•legi Balmes of the city of Palma de Mallorca, Spain.

The purpose of the Meeting was to get to know teachers and students in person and to exchange pedagogical opinions regarding the approach to the subject of the Program.

From the 13th Primary School of Kalamata, the students of the 6th grade of the school who participated were: Thomas Adamidis, Volos Stefanos, Stathopoulos Panagiotis-Evangelos and the teachers Kyritsis Panagiotis, Margaritis Konstantinos, and the school headmaster Zompolas Anastasios.

The reception, staying and hospitality from the Germany team was excellent. Throughout it was obvious that all they were trying to do their best and make it easy for every participant. They were always present and available to offer help and information to anyone who needed it. Their organization was impeccable.

The topic of the meeting was democratic institutions, modern multicultural European societies and the characteristics that a city must have in order to be characterized as friendly towards its citizens. The students, always under the guidance and supervision of their teachers, participated in educational activities related to the Program, experienced many aspects of the modern city (urban landscape, peri-urban greenery),and they were asked to make decisions in political dilemma situations. They visited the Parliament of the German republic, museums related to historical events of the last years of German history, as well as museums of ancient and modern art. An important visit for getting to know the political history of the city was the visit and the implementation of activities in the part of the wall of Berlin that has remained. And all this within a framework of cooperation with teachers and students from other schools and countries. They learned to move around the city and noticed the characteristics of the neighborhood of the school that hosted them so that they could then compare it with the relevant characteristics of their school neighbourhood. All days were full of pleasant moments and emotions. It was a valuable and unforgettable experience.

smart
smart