Την Πέμπτη 31 Μαρτίου 2022 πραγματοποιήθηκε τηλεσυνάντηση ανάμεσα στους μαθητές και μαθήτριες του 13ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας, του Fridaskolan της πόλης Ουντεβάλλα της Σουηδίας, του Friedensburg-Oberschule της πόλης Βερολίνο της Γερμανίας και του Centre d’Ensenyament Col·legi Balmes της πόλης Πάλμα ντε Μαγιόρκα της Ισπανίας. Όλα αυτά τα σχολεία υλοποιούν το κοινό ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ με τίτλο: «Healthy Learners in a Sustainable Society».

Από το 13ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας συμμετείχαν 4 μαθητές και μαθήτριες από τα δύο τμήματα της Ε΄ τάξης.

Στην τηλεσυνάντηση τα παιδιά αρχικά γνωρίστηκαν μεταξύ τους με τα ονόματά τους και στη συνέχεια συζήτησαν πάνω σε θέματα με κοινά ενδιαφέροντα όπως είναι τα αγαπημένα σπορ, οι μουσικές προτιμήσεις, χαρακτηριστικά των σχολείων τους, τα σχολικά τους μαθήματα κ.ά.

Η τηλεσυνάντηση αποτέλεσε μια πρώτη ευκαιρία να γνωριστούν εξ αποστάσεως οι μαθητές και μαθήτριες και με αυτό τον τρόπο να επιτευχθεί ένας από τους στόχους των προγραμμάτων Erasmus+ που είναι η γνωριμία των παιδιών που ζουν σε διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες, ανήκουν όμως στη μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια με κοινή πολιτιστική κληρονομιά και με προοπτική τη δημιουργία ενός κοινού ευρωπαϊκού μέλλοντος.

Η τηλεσυνάντηση αποτέλεσε το προπαρασκευαστικό στάδιο για τη δια ζώσης συνάντηση μαθητών και εκπαιδευτικών που πραγματοποιήθηκε στο 13ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας ευθύς μετά τις πασχαλινές διακοπές.     

Web-meeting between students of 13th Primary School of Kalamata with students from the Partner Schools

On Thursday, March 31, 2022, a teleconference was held between the students of the 13th Primary School of Kalamata, the Fridaskolan of Udevalla, Sweden, the Friedensburg Oberschule in Βerlin, Germany and the Center d’Ensenyament Col·legi Balmes of Palma de Mallorca Spain. All these schools implement the joint European Erasmus+ project entitled: “Healthy Learners in a Sustainable Society”. From the 13th Primary School of Kalamata, participated four students from the two classes of the 5th grade.

In the web-meeting the children first got to know each other by their names and then discussed topics of common interest such as their favorite sports, musical preferences, characteristics of their schools, their school subjects, etc.

The web-meeting was a first opportunity to get to know the students from a distance and in this way to achieve one of the goals of the Erasmus+ project, which is the acquaintance of children who live in different European countries, but belong to the big European family with a common cultural heritage and with a goal of creating a common European future.

The web-meeting was the preparatory stage for the live meeting of students and teachers that took place in the 13th Primary School of Kalamata, right after the Easter holidays.